Время работы: 8.00-21.00 (ПН-СБ)
тел. (044) 222-52-94,
       (067) 506-21-82,
       (067) 404-51-68
e-mail:

Лабораторная диагностика

 

Медицинский центр «Здоров’я родини» сотрудничает с двумя лабораториями «Синлаб» и «ЦМД», результатам исследований которых доверяют специалисты.

 

Главными критериями выбора лабораторий для нас являются:

  1. Качество выполняемых лабораторных исследований.
  2. Современная оборудованная лаборатория.
  3. Высокая квалификация и профессионализм персонала лаборатории.
  4. Доступность диагностики.

Прайс на лабораторные исследования

Найменування Ціна, грн.
1. БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ферменти
Аланінамінотрансфераза (AлАТ) (в разі виконання АсАТ і АлАТ одночасно буде розрахований коефіцієнт Де Рітіса) 25,00
Альфа-амілаза 25,00
Амілаза панкреатична (кількісний показник) 45,00
Аспартатамінотрансфераза (АсАТ) 25,00
Гамма-глютамілтрансфераза (ГГТ) 25,00
Креатінфосфокіназа (КФК) 25,00
Креатінфосфокіназа-МВ-фракція (КФК-МВ) 105,00
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 25,00
Ліпаза (кількісний показник) 45,00
Лужна фосфатаза (ЛФ) 25,00
Печінкові проби (білірубін загальний, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса) 95,00
Холінестераза 70,00
Ліпідний обмін
Аполіпопротеїн А1 (АРО-А1) 75,00
Аполіпопротеїн В (АРО-В) 75,00
Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ), холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХС ЛПДНЩ), холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ), коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС) 85,00
Тригліцериди (ТГ) 25,00
Холестерин (ХС) 25,00
Гомоцестеїн 180,00
Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) 25,00
Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) 25,00
Пігментний обмін
Білірубін загальний 25,00
Білірубін загальний, прямий, непрямий 45,00
Білірубін прямий 25,00
Глюкоза, метаболіти вуглеводного обміну та пов'язані з ним гормони
Глікований гемоглобін HbA1c 95,00
Глюкоза крові (венозна/капілярна кров) 25,00
Індекс НОМА-IR (гомеостатична модель оцінки інсулінорезистентності), якщо одночасно замовлені інсулін та глюкоза крові, то НОМА-IR буде доданий до результатів досліджень із поясненнями 130,00
Інсулін (Insulin) 105,00
С-пептид 105,00
Тест толерантності до глюкози (0-60-120хв.) 130,00
Фруктозамін (глікований альбумін) 75,00
Білковий обмін
Загальний білок (Total prtein) 25,00
Альбумін (Albumin) 25,00
Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумін-глобуліновий коефіцієнт 35,00
Метаболізм заліза та діагностика анемій
Вітамін В12 90,00
Церулоплазмін 110,00
Залізо (Fe) 85,00
Насичення трансферину залізом (трансферин, залізо). 95,00
Трансферин 85,00
Феритин 95,00
Електроліти, мікроелементи
Залізо (Fe) 25,00
Кальцій (Ca) 25,00
Кальцій іонізований (Са++) 45,00
Кальцій у сечі (добова сеча) 25,00
Магній (Mg) 25,00
Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча) 25,00
Електроліти (К+), натрій (Na+),хлор (CI-) 90,00
ВВ (Визначення буферних систем. Виконується одночасно із визначенням натрію, калію, хлору в сироватці) 90,00
ВЕ (Визначення надлишку лугів. Виконується із визначенням натрію, калію, хлору в сиворотці) 60,00
SB (Визначення стандартного бікарбонату. Виконується одночасно із визначенням натрію, калію, хлору в сиворотці) 60,00
Визначення осмолярності. Виконується одночасно із визначенням натрію, калію, хлору, глюкози та сечовини в сиворотці 85,00
Фосфор неорганічний (РНО) 25,00
Ревмопроби
C-реактивний білок (кількісний показник) 50,00
Антистрептолізин О (кількісний показник) 50,00
Ревматоїдний фактор (кількісний показник) 50,00
Азотистий обмін
Креатинін 25,00
Сечова кислота 25,00
Сечовина 25,00
Сечовина, Азот сечовини 25,00
Оцінка видільної функція нирок
Кліренс ендогенного креатиніну (необхідно вказати діурез у літрах) 45,00
Проба Реберга. Клубочкова фільтрація, кліренс ендогенного креатиніну(необхідно вказати діурез(літрів), зріст (метрів),вагу (кг)) 75,00
Коагулометрія
Активований частковий тромбіновий час (АЧТЧ) 75,00
Антитромбін ІІІ (АТІІІ) 90,00
Вовчаночний антикоагулянт (підтверджуючий тест) 200,00
Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізовано співвідношення (INR) 90,00
Тромбіновий час (ТЧ) 55,00
Фібріноген по Клаусу (ФБ) 90,00
Протромбіновий час (ПЧ), протроміновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (INR), Тромбіновий час (ТЧ), Активований частковий тромбіновий час (АЧТЧ), фібріноген по Клаусу (ФБ) 200,00
2. ГОРМОНИ, ОНКОМАРКЕРИ
Гіпоталямо-гіпофізарні гормони
Гаптоглобін 75,00
Соматомедін (ІПФР-1) 170,00
Адренокортікотропний гормон (АКТГ) (спеціальні умови відбору крові) 170,00
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 75,00
Пролактин (ПРЛ) 75,00
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 75,00
Стероїдні гормони та їх метаболити
17-ОН-прогістерон 105,00
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) 105,00
Естрадіол (Е2) 105,00
Кортізол (Cortisol) 120,00
Прогістерон (П) 105,00
Тестостерон вільний 110,00
Тестостерон загальний 105,00
Тестостерон-естрадіол зв’язуючи глобулін (SHBG) 110,00
Антимюллерів гормон (АМГ. MIS) 200,00
Макропролактин 280,00
Дослідження щитовидної залози
Тиреотропний гормон (ТТГ) 105,00
Трийодтиронін вільний (Т3 free) 105,00
Трийодтиронін (Т3) 105,00
Тироксин (Т4 free) 105,00
Тироксин (Т4) 105,00
Антитіла до тиреоїдної пероксидази (анти-ТПО) 110,00
Тиреоглобулін (TГ) 110,00
Анти-тиреоглобулін (анти-TГ, anti-TG) 110,00
Інші гормони
Гормон росту 150,00
Лептин (Leptin) 150,00
Пренатальна гормональна діагностика (тільки вагітні)
Прогістерон 110,00
Хоріонічний гонадотропін 3-18 тижнів 110,00
Антитіла IgG до фосфоліпідів 130,00
Антитіла IgM до фосфоліпідів 130,00
Антирезусні антитела Anti Rh 125,00
Антиспермальні антитіла 110,00
Онкомаркери
Альфа-фетопротеїн (АФП) 120,00
Онкомаркер молочної залози (СА-15-3) 120,00
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА-19-9) 120,00
Онкомаркер шлунку СА-72-4 150,00
Онкомаркер яєчників (СА-125) 120,00
Простато-специфічний антиген вільний (Free PSA) 120,00
Простато-специфічний антиген загальний (Total PSA) 120,00
Раково-ембріональний антиген (СЕА) 120,00
Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ-β) 120,00
Онкомаркер раку яєчників (HE4) 280,00
3. ПОКАЗНИКИ ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ
Імуноглобулін A (IgA) 90,00
Імуноглобулін E загальний (IgE Total) 90,00
Імуноглобулін G (IgG) 90,00
Імуноглобулін M (IgM) 90,00
4. ДІАГНОСТИКА АУТОІМУНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, СПЕЦИФІЧНІ АНТИТІЛА
Системні аутоімунні захворювання
Антитіла до двоспіральної ДНК (dsDNA) 165,00
Антитіла до нуклеосом (Nuсleosome ab) 165,00
Антитіла до топоізомерази I (Scl-70) 165,00
Антитіла до центромери В (Сentromere ab) 165,00
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Аnti-CCP) 165,00
Аутоантитіла проти ядерних та цитоплазматичних антигені - ANA Vario Profile: dsDNS, Nuсleosome, Scl-70, Сentromere. 507,00
5. ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Хламідійна інфекція
Хламідія трахоматіс IgG (Chl. trachomatis IgG) 105,00
Хламідія трахоматіс IgM (Chl. trachomatis IgM) 105,00
Хламідія трахоматіс IgA (Chl. trachomatis IgA) 105,00
Інфекції ТORCH-групи
Герпесвірусні інфекції
Вірус простого герпесу 1/2 типу IgG (HSV-1/2 IgG) 105,00
Вірус простого герпесу 1/2 типу IgM (HSV-1/2 IgM) 105,00
Цитомегаловірус IgG (CMV IgG) 105,00
Цитомегаловірус IgM (CMV IgM) 105,00
Антитіла IgG до вірусу герпесу 1 типу (HSV1) 120,00
Антитіла IgG до вірусу герпесу 2 типу (HSV2) 120,00
Краснуха
Краснуха IgG (Rubella IgG) 105,00
Краснуха IgM (Rubella IgM) 105,00
Токсоплазмоз
Токсоплазма IgG (Toxoplasma IgG) 105,00
Токсоплазма IgM (Toxoplasma IgM) 105,00
Герпесвірусна інфекція. Вірус Епштейна-Бар
Вірус Епштейна-Бар VCA IgM (EBV VCA IgM) 110,00
Вірус Епштейна-Бар VCA IgG (EBV VCA IgG) 110,00
Вірус Епштейна-Бар EA IgG (EBV EA IgG) 110,00
Вірус Епштейна-Бар EBNA IgG (EBV EBNA IgG) 110,00
Вірусні гепатити
Гепатит А
Антитіла IgG HAV (anti-HAV IgG) 115,00
Антитіла IgM HAV (anti-HAV IgM) 115,00
Гепатит В
HBs-антиген (HBsAg) 105,00
Антитіла до HBs-антигену (anti-HBs) 105,00
HBe-антиген (HBeAg) 105,00
Антитіла до HBe-антигену (anti-HBe) 105,00
Антитіла IgG HBc (anti-HBc IgG) 105,00
Aнтитіла IgM HBc (anti-HBc IgM) 105,00
Гепатит С
Антитіла IgG НСV (anti-HCV IgG) 115,00
Антитіла IgM HCV (аnti-HCV IgM) 115,00
Антитіла Ig(G+М) НСV (anti-HCV Ig(G+М)) 115,00
Антитіла  IgG до coreAg NS3, NS4, NS5 HCV 115,00
Інші інфекції
Антитіла до Helicobacter Pylori IgG 115,00
Антитіла до Lamblia intestinalis Ig (A, M, G) 115,00
Діагностика сифілісу (антитіла до T. Pallidum) гелевими тест-системами DiaMed (Швейцарія) 115,00
Гельмінтози
Антитіла IgG до антигенів Опісторхісів 120,00
Антитіла IgG до антигенів Трихінел 120,00
Антитіла IgG до Аскарид 120,00
Антитіла IgG до Токсокар 120,00
Антитіла IgG до Эхінококу 120,00
Мікрокультуральна діагностика
Мікрокультуральна діагностика Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum 220,00
Мікрокультуральна діагностика сечостатевої патогенної флори системою «AF Genital» (виявлення: Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalis, Candida spp., Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Eschericha coli, Staphylococcus a 275,00
Мікрокультуральна діагностика сечостатевої патогенної флори cистемою «Urin System Plus» (виявлення: Eschericha coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., KES group (Klebsiella, Enterobacter, Serratia), Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Candid 275,00
Бакпосів секрету передміхурової залози 195,00
Бакпосів урогенітальний 195,00
Бакпосів із носа + антибіотикограма 165,00
Бакпосів із зіва + антибіотикограма 165,00
6. КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження крові
Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ та лейкоцитарна формула без ретикулоцитів 55,00
Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові та ретикулоцити 66,00
Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів) та ШОЕ без визначення лейкоцитарної формули та ретикулоцитів у препараті крові 50,00
Визначення ШОЕ за Вестергреном (Westergren) у капілярній/венозій крові (додатковий забір крові в мікроветт/седіветт) 20,00
Серологічні дослідження
Визначення групи крові (АВ0) та резус-фактору (Rh) гелевими тест-системами DiaMed (Швейцарія) 90,00
Непряма проба Кумбса 90,00
Дослідження сечі
Альбумін в сечі (мікроальбумінурія). Сеча добова, вказати діурез (мл) 55,00
Альбумін в сечі (мікроальбумінурія). Сеча ранкова 70,00
Альфа-амілаза сечі 25,00
Білок в добовій сечі 25,00
Визначення кетонів сечі 25,00
Глюкоза в сечі 25,00
Двостаканна проба сечі 65,00
Загальний аналіз сечі 50,00
Кальцій у сечі (добова сеча) 25,00
Креатинін в сечі (вказати вагу пацієнта!) 25,00
Сеча за Зимницьким 50,00
Сеча за Нечипоренком 50,00
Сечова кислота в добовій сечі (вказати діурез, мл) 20,00
Сечова кислота в разовій порції сечі 20,00
Тристаканна проба сечі 90,00
Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча) 25,00
Мікроскопічні дослідження
Кольпоцитологічне дослідження (1 досл.) 75,00
Мікроскопія зіскребка на демодекс 75,00
Мікроскопія секрету простати 75,00
Мікроскопія секрету простати cito! 150,00
Мікроскопія урогенітальних виділень у жінок 75,00
Мікроскопія урогенітальних виділень у жінок cito! 150,00
Мікроскопія урогенітальних виділень у чоловіків 75,00
Мікроскопія урогенітальних виділень у чоловіків cito! 150,00
Цитоморфологічне дослідження 115,00
Цитоморфологічне дослідження cito! 230,00
Цитоморфологічне дослідження пунктата кісти великої статевої губи 190,00
Спермограма 210,00
Посткоїтальний тест 190,00
ПЛР-діагностика
Цитомегаловірус (кров, кількісне визначення) 80,00
Цитомегаловірус (кров, якісне визначення) 80,00
Вірус герпеса 12 типу (кров, якісне визначення) 80,00
Вірус герпеса 12 типу (зіскоб) 80,00
Вірус Епштейна-Барра (кров, якісне визначення) 80,00
Вірус Епштейна-Барра (зіскоб) 80,00
Токсоплазма (кров, якісне визначення) 80,00
Токсоплазма (зіскоб) 80,00
Мікоплазма генітальна (зіскоб) 80,00
Мікоплазма людська (зіскоб) 80,00
Уреаплазма спеціас (зіскоб) 80,00
Гарднерелла (зіскоб) 80,00
Кандіда альбіканс (зіскоб) 80,00
Трихомонада піхвова (зіскоб) 80,00
Хламідія трахоматіс (зіскоб) 80,00
Гонокок (зіскоб) 80,00
Папіломовірусна інфекція типи 16,18 (зіскоб, кільк.визначення) 75,00
ВПЛ високого ризику без генотипування (зіскоб, якісне) 150,00
ВПЛ високого ризику з генотипуванням (зіскоб, якісне) 175,00
Цитомегаловірус (зіскоб) 80,00

продвижение сайтов от SEO-Studio